Vedtægter

§ 1 NAVN 

Foreningens navn er Stenløse Kunstforening. 

§ 2 TILHØRSFORHOLD 

1. Stenløse Kunstforening er hjemmehørende i Egedal Kommune. 

2. Foreningen er optaget i Kulturelt Samråd. 

3. Foreningen søger samarbejde med kunstnergrupper i Stenløse Kommune. 

§ 3 FORMÅL 

1. Foreningens formål er at skabe øget interesse og forståelse for kunst og kunsthåndværk. 

§ 4 AKTIVITETER 

1. Foreningens formål søges varetaget gennem udstillinger, museumsbesøg og foredrag m.m. 

§ 5 MEDLEMSFORHOLD 

1. I Kunstforeningen kan optages personer, der bor i eller har tilknytning til Egedal Kommune. Herudover kan optages personer, der ønsker at bidrage til gennemførelse af  foreningens formål. 

§ 6 MIDLER 

1. Kunstforeningens midler tilvejebringes ved kontingenter fra medlemmerne og mulige  tilskud fra fonde og Egedal Kommune. 

§ 7 KONTINGENT 

1. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 

2. Betaling af kontingent sker til kassereren pr. 01.01.årligt. 

3. Generalforsamlingens ændring af kontingent har virkning for det kommende år. 

§ 8 GENERALFORSAMLING 

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

2. Generalforsamling afholdes i marts eller april måned. 

3. Indkaldelse samt dagsorden til generalforsamlingen udsendes via e-mail med mindst  14 dages varsel. 

4. Forslag til generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være  bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. 

5. Stemmeberettigede er alle kontingentbetalende medlemmer. 

6. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har betalt kontingent. 

7. Dagsorden for generalforsamlingen er følgende: 

a) Valg af dirigent og referent. 

b) Formandens beretning. 

c) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

d) Godkendelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent. 

e) Behandling af indkomne forslag. 

f) Valg af bestyrelse, en suppleant og en revisor samt en revisorsuppleant. g) Eventuelt. 

8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel, når en  enstemmig bestyrelse finder anledning dertil og med højst 20 dages varsel, hvis dette  begæres skriftligt til bestyrelsen af mindst 30% af medlemmerne.

§ 9 BESTYRELSE 

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

2. Valgperioden for bestyrelsen er 2 år.  

I ulige år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant.  

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Genvalg er mulig. 

3. Bestyrelsen er foreningens arbejdsgruppe, der i fællesskab varetager foreningens interesser og arbejdsopgaver, herunder tilrettelæggelse af halvårlige aktivitetsprogrammer, museumsbesøg, foredrag og lokale udstillinger. 

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Tegningsret har foreningens formand og kasserer  hver for sig. 

5. Bestyrelsen kan nedsætte en arbejdsgruppe med medlemmer fra foreningen til konkrete opgaver. 

6. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det ønskeligt, eller når et flertal af  bestyrelsesmedlemmerne mener det nødvendigt. 

7. Bestyrelsen oppebærer ikke løn. 

8. Bestyrelsens arbejdsopgaver: 

Sekretærfunktion. 

Regnskab. 

Kontakt til Kulturelt Samråd. 

Kontakt til kunstnergrupper. 

Kunstudstillinger. 

Andre arrangementer. 

§ 10 REGNSKABSÅR  

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§ 11 UDMELDELSE 

1. Undladelse af kontingentindbetaling er udmeldelse grund. 

2. Udmeldelse af kunstforeningen giver ikke ret til tilbagebetaling af kontingent. 

§ 12 KUNSTFORENINGENS OPLØSNING 

1. Opløsning af kunstforeningen kan kun besluttes ved stemmeflertal på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. 

2. Eventuel formue doneres til Ledøje-Smørum Kunstforening, Flodvej 89, 2765 Smørum, Egedal Kommune. 

VEDTAGET 

ved stiftende generalforsamling den 24. februar 1994 og ændret på generalforsamlingerne  den 14. april 1997, den 22. april 1998, den 21. april 1999, den 23. april 2001 og den 23. april  2007, den 23. marts 2017 samt den 5. april 2022.